บริการฟรีสสินค้า 

                                      

ห้องฟรีสสินค้าจำนวน ห้อง

ฟรีสสินค้าได้ถึงห้องละ 15 ตัน  

   แช่แข็งสินค้าด้วยความเย็นอุณหภูมิระดับจุดเยือกแข็ง
ตั้งแต่ระดับ
40 องศาถึง 45 องศาซึ่งจะทำให้สินค้าของท่านสดและคงคุณภาพอยู่เสมอ

 มีอุปกรณ์สำหรับการฟรีสสินค้า

ที่ถูกต้องตามหลัก FoodSafety

พิมพ์อีเมล