นโยบายคุณภาพ

 

"พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาการบริการ สู่มาตรฐานสากล"

 

มีสาระสำคัญดังนี้


1. มีการบริหารการจัดองค์กรที่ชัดเจน เป็นระบบ


2. บริการอย่างมีคุณภาพ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เก็บรักษาสภาพสินค้าตามที่ตก     ลงไว้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ทั้งของคนไทย และที่ร่วมลงทุนจากต่าง           ประเทศ และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ


3. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการจัดการด้าน         สุขลักษณะ


4. พัฒนาพนักงานให้มีส่วนร่วม มีความริเริ่มสร้างสรรค์ สามัคคี และสร้างขวัญ        กำลังใจที่ดี 


5. มีการจัดการด้านสุขลักษณะอาหารตามข้อกำหนดสร้างโครงการมาตราฐาน        Codex Alimentarius Commission

พิมพ์อีเมล