VISION (จุดมุ่งหมายของบริษัท)

เป็นห้องเย็นที่มีการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านของคุณภาพการจัดเก็บ การให้บริการ

และการพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท โดยมุ่งหวังที่จะเป็นห้องเย็นที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเสมือนเป็นห้องเย็นของตนเอง

นอกจากนั้นยังเน้นผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทด้วย 

พิมพ์อีเมล